CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

CIK buduje registr kulturních subjektů, které jsou předmětem statistických zjišťování. Jedná se o subjekty zřizované orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, nestátními neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty.

CIK vytváří databázi krajských úřadů a magistrátů statutárních měst.