Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Film - video

Kontakt: Mgr. Miroslav Tuščák • telefon: 221 507 958 • mobil: 778 702 498 • e-mail: tuscak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Film a foto >> Film-video >> Přehlídky a festivaly >> ČESKÝ VIDEOSALON

ČESKÝ VIDEOSALON

Celo­státní sou­těž nepro­fe­si­o­nální fil­mové tvorby

Celo­státní sou­těž nepro­fe­si­o­nální fil­mové tvorby (CSNFT) je vyvr­cho­le­ním dění v oboru v daném roce. Poslá­ním sou­těže je při­spět k roz­voji oboru for­mou porov­nání umě­lecké úrovně filmů v celé ČR. Sou­těž si klade za cíl rov­něž pro­pa­go­vat výsledky tvorby nepro­fe­si­o­nál­ního filmu a videa před veřej­ností v jed­not­li­vých mediích.

Sou­těž je dvou­ko­lová: kraj­ská kola a repub­li­kové kolo. Do sou­těže se může při­hlá­sit občan České repub­liky a cizi­nec žijící na území ČR.

Z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury pořá­dají NIPOS-ARTAMA Praha, město Ústí nad Orlicí, Klub­cen­t­rum v Ústí nad Orlicí ve spo­lu­práci s Českým výbo­rem UNICA — Celo­stát­ním sva­zem nepro­fe­si­o­nál­ního filmu a za finanční pod­pory Par­du­bic­kého kraje.

Vloženo 01. 01. 2011 v 16:47 do kategorie ČESKÝ VIDEOSALON, Informace.

Zhlédnuto 312 krát, z toho dnes 1 krát.