Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Činoherní a hudební divadlo

Kontakt: Simona Bezoušková • telefon: 221 507 957 • mobil: 775 508 654 • mobil: 603 584 489
e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Divadelní obory >> Činoherní a hudební divadlo

Popelka Rakovník 2012 – pozvánka, přihláška

Ve dnech 7.–11. 11. 2012 se v Kul­tur­ním cen­tru a v Tylově diva­dle v Rakov­níku usku­teční XXXI. roč­ník celostátní pře­hlídky ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla pro děti. I letos na ní uvi­díte nej­pod­nět­nější insce­nace pro děti z oblasti ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla. Vedle inspi­race, kte­rou umožní tato před­sta­vení, se POPELKA bude věno­vat v širším záběru i otáz­kám komu­ni­kace dět­ského pub­lika s arte­fak­tem diva­del­ního před­sta­vení.

Pořa­da­telé zvou všechny zájemce k účasti na pře­hlídce jako pozo­ro­va­tele – semi­na­risty. Zajistí jim uby­to­vání na zim­ním sta­di­onu za cca 350 Kč, inter­nátní uby­to­vání za cca 300 Kč za 1 noc, popří­padě impro­vi­zo­vané uby­to­vání (ve spa­cáku) za cca 50 Kč za 1 noc. Pro nároč­nější lze objed­nat uby­to­vání v sou­kromí nebo pen­zi­onu za cca 350–450 Kč

Pozo­ro­va­te­lem – semi­na­ris­tou se stává osoba, která zašle v ter­mínu řádně vypl­ně­nou při­hlášku. Pod­mín­kou účasti je návštěva před­sta­vení, roz­bo­ro­vých semi­nářů k nim a zakon­čení pře­hlídky s vyhlá­še­ním výsledků a oce­ně­ním nej­lep­ších výkonů. Vstupenky na před­sta­vení stojí od 30 do 70 Kč. Účast­níkovi pře­hlídky, který se pře­dem nepři­hlá­sil, orga­ni­zá­toři nemo­hou garan­to­vat dostup­nost vstupenek. Bez platné vstu­penky není vstup na diva­delní před­sta­vení možný. POČET MÍST PRO SEMINARISTY JE OMEZEN!

Pro­story foyeru a baru Tylova diva­dla budou slou­žit jako zázemí pouze pro hra­jící sou­bory, porotu, lek­tory, semi­na­risty, VIP hosty a organizátory.

V prů­běhu pře­hlídky budou pod odbor­ným vede­ním psy­cho­logů a peda­gogů pra­co­vat sku­piny dětí, jejichž reflexe na před­sta­vení zpro­střed­kují lek­toři v rámci roz­bo­ro­vých semi­nářů a dis­kuz­ních fór.

K tomu, abychom s vámi jako pozo­ro­va­teli v Rakov­níku počí­tali, je zapo­třebí vypl­nit a ode­slat při­po­je­nou při­hlášku na adresu:
Kul­turní centrum
do rukou Aleny Mutinské
Na Sekyře 2377
269 01 Rakovník

Uzá­věrka doru­čení při­hlá­šek je 15. 10. 2012.
V pří­padě, že – ač při­hlá­šeni – se nebu­dete moci POPELKY zúčast­nit, je nutné svou při­hlášku písemně či tele­fo­nicky (tel. 313 512 733 nebo 313 517 242–3, fax: 313 512 351, e-mail: dramaturgie@kulturnicentrum.cz) zru­šit nejdéle do 29. 10. 2012.

Přihláška ve formátu doc – PR 2012_přihláška

Vloženo 18. 10. 2012 v 16:33 do kategorie Činoherní a hudební divadlo, Popelka Rakovník, Přihláška.

Zhlédnuto 242 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS