Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské výtvarné aktivity

Kontakt: Mgr. Jana Randáková • telefon: 221 507 971 • mobil: 778 702 496 • mobil: 721 456 397 • e-mail randakova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské výtvarné aktivity >> Přehlídky a festivaly >> Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“ Propozice

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Trienále celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže přináší vždy to nejzajímavější a inspirující z oblasti výtvarného oboru na území celé ČR. Přehlídka nemá charakter soutěže, ale představuje současné pojetí a směřování metodických postupů výtvarných pedagogů při práci s dětmi a mládeží v rozmezí tří let.

Posláním přehlídky je zejména:
• podporovat pedagogické přístupy vědomě rozvíjející tvořivost každého jedince
v rovině tvorby, vnímání a interpretace;
• přistupovat k tvůrčímu procesu žáků jako k celku (hledání a zkoumání témat, vlastní tvorba, prezentace tvůrčího procesu a jeho výsledků);
• nalézat nové a běžně neužívané způsoby prezentace, vnímat prezentaci procesu tvorby a jeho výsledků jako svébytný tvůrčí akt i s využitím informačních a komunikačních technologií;
• reflektovat výsledky tvůrčí práce žáků a pedagogické práce vlastní i ostatních jako zdroj inspirace, poznání a tvůrčího rozvoje;
• užívat jazyk umění, především současného výtvarného umění, jako prostředek zkoumání světa, individuálního přístupu k realitě, vyjadřování osobních zkušeností a komunikace, reflexe aktuálních témat ve vizuálním umění, přehlídek současného umění a aktuálních výstav v galeriích ČR i ve světě;
• podporovat systematický přístup žáka (autora) k dokumentaci vlastní tvůrčí činnosti a podporovat jeho odvahu a chuť hledat inovativní způsoby prezentace svých výsledků.

Cíl přehlídky:
Jedná se o přehlídku aktivní práce výtvarných pedagogů, muzejních edukátorů a lektorů.
Cílem přehlídky je nalézat a propagovat metody tvůrčí práce s dětmi a mládeží, které rozšiřují dosavadní přístupy k výtvarnému oboru. To se netýká pouze inovace prostředků vizuální tvorby, ale zejména pozornosti k současným tématům a jejich vizuálního uchopení v kontextu s vývojem současného umění.

II. OBSAH A CÍL 15. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE: ATAKUJÍCÍ OBRAZY
15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže: Atakující obrazy reaguje na nejnovější trendy vizuální kultury s přihlédnutím k měnící se povaze obrazů i jejich mediálního působení.
Obrazy se stávají aktivními, často proti nám agresivně vystupují a vyžadují naše reakce.
Téma přehlídky je voleno tak, abychom hledali a nalézali strategie, jak je přijímat, jak takovýmto obrazům čelit, ale také jak je umět využít pro aktivní komunikaci a poznávání.

Prezentace:
Je důležité, aby proces tvorby včetně jeho výsledků byl adekvátně prezentován.
Prezentace se stává nejen organickou součástí celého tvůrčího procesu, ale jako taková je akcentována. Pro výslednou autorsky zpracovanou prezentaci je možné použít různá média s podmínkou, že umožní:
individuální interakci – např. fyzické prohlížení v ruce (objekt, kniha, katalog), různé formy ICT prezentace,
komunikaci s širším publikem v kontextech s vývojem současné vizuální tvorby včetně různých forem intervence do veřejného prostoru,
dokumentaci záznamů aktivit včetně jejich prezentace.
Při prezentaci je důležitá čitelnost impulzů, ze kterých tvorba vycházela a jejich představení v co nejucelenější podobě. Mělo by být zřejmé, ze kterých zdrojů se téma narodilo, jak se proměňovalo a jak zrálo. Prezentovány mohou být jednotlivé fáze procesu tvorby od přípravy až k realizaci. Prezentace může mít podobu trvalé či pomíjivé formy a může směřovat jak k rovině meditativní, tak i k rovině atakující.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
K 15. celostátní přehlídce jsou organizovány tři semináře akreditované MŠMT. První přípravný seminář Atakující obrazy I proběhl 24.–26. dubna 2015 ve Zlíně. Druhý přípravný seminář Atakující obrazy II Protiútok! se bude konat 19.–20. března 2016 v Centru současného umění DOX v Praze. Třetí, rozborový seminář se uskuteční při vernisáži přehlídky ve Zlíně ve dnech 14.–16. října 2016.
Slavnostní vernisáž se bude konat v sobotu 15. října 2016.
Výstava k přehlídce potrvá od 10. do 31. října 2016.
Poznámka: Účast na seminářích není podmínkou účasti na přehlídce.

Výtvarné práce bude možno zasílat od pátku 24. června do pondělí 11. července 2016 na adresu Petra Kušková, Kovárna VIVA a.s., Vavrečkova 5333, 74. Budova, 760 01 Zlín. Po skončení přehlídky bude možný osobní odběr prací, protože není možno práce zasílat zpět.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Vystaveny budou všechny výtvarné práce zaslané do uvedeného termínu, opatřené přihláškou v zásilce a zároveň přihlášené elektronickou formou.
NIPOS-ARTAMA jmenuje pro hodnocení všech zaslaných projektů tým kurátorů složený z teoretiků nebo didaktiků výtvarného oboru a aktivních výtvarných umělců.
Reflexe probíhá formou veřejné diskuse při rozborovém semináři na výstavě.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracovala Jana Randáková,
NIPOS-ARTAMA, duben 2015

Vloženo 04. 03. 2016 v 15:18 do kategorie Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, Propozice.

Zhlédnuto 296 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS