Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské výtvarné aktivity

Kontakt: Mgr. Jana Randáková • telefon: 221 507 971 • mobil: 778 702 496 • mobil: 721 456 397 • e-mail randakova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské výtvarné aktivity >> Semináře a dílny >> Výtvarné semináře

Dětské výtvarné aktivity – nabídka seminářů 2018

HRY
PRAKTICKÉ VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍCH HER MUZEÍ A GALERIÍ VE VÝUCE VÝTVARNÉ VÝCHOVY 2. díl

17.–18. března 2018 (so 10–18 hod, ne 9–14 hod)
Místo konání: Muzeum umění Olomouc Denisova 47, Olomouc
Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a Českou sekcí INSEA.

Víkendový seminář navazuje na předešlý seminář, jenž byl zaměřen na problematiku digitálních technologií v rámci muzejní kultury a vzdělávání a na aktuální téma e-learningu a blended learningu v kontextu vzdělávacích potřeb a preferencí dnešních dětí a mládeže. Pokračování semináře rozvine představené téma a jeho těžištěm bude praktické představení dalších využitelných on-line produktů muzeí, konkrétních vzdělávacích portálů, mobilních aplikací, her nebo editorů volně dostupných na webových stránkách českých i zahraničních muzeí a galerií.

Petra Šobáňová představí digitální produkty v modelových vyučovacích jednotkách tak, aby byly okamžitě využitelné ve výuce. Účastníci obdrží odkaz na připravené studijní materiály. Lenka Trantírková provede účastníky expozicemi s unikátní mobilní aplikací Sen biskupa Karla, jež je určena pro dětské návštěvníky stálé expozice v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

Lektoři | Petra Šobáňová, Lenka Trantírková

Předpokládaná cena:
bez ubytování: 1000 Kč | pro členy INSEA 900 Kč
s ubytováním (1 noc/so): 1360 Kč | pro členy INSEA 1260 Kč
s ubytováním (2 noci/pá–so): 1720 Kč | pro členy INSEA 1620 Kč
Předpokládané ubytování: Vysokoškolské koleje UPOL (bude upřesněno)

Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Maximální počet účastníků je 20 osob.
PŘIHLÁŠKA do 16. února 2018 na E: randakova@nipos-mk.cz | M: +420 778 702 496

 

SDÍLENÁ IMAGINACE
PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ K 16. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

20.–22. dubna 2018 (pá 18–22 hod, so 10–21 hod, ne 10–15 hod)
Místo konání: MeetFactory Ke Sklárně 3213/15, Praha 5, DOX Poupětova 1, Praha 7
Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s MeetFactory, DOX, Českou sekcí INSEA a NÚV.

NIPOS-ARTAMA zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na unikátní třídenní mezioborový seminář. Jsou vítáni též pedagogové dalších uměleckých oborů! Účastníci ve spolupráci s umělci a teoretiky se v inspirativních mezioborových setkáních a workshopech budou zabývat tématem „Sdílená imaginace“.

„Imaginace je schopnost člověka vyvolávat v mysli představy, či obrazy. Vždy byla významným pramenem poznání a zdrojem vědecké i umělecké inspirace. Je neodmyslitelnou součástí života člověka neboť zahrnuje představy, vzpomínky, denní snění, fantazii a sny, umocňuje zážitky. Strukturace obrazů, kterou vytvořila moderna a postmoderna počítá s asociativností vnímání a vizuální představivosti, s jejich jedinečností u každého vnímatele, s interaktivitou jejího získávání. Obrazy nejsou vyjádřením skutečnosti, ale obrazy našich imaginativních představ pocházejících z naší interakce se světem.“

Na semináři se setkáte s významným českým sochařem, malířem, ilustrátorem dětských knih, hudebníkem a tanečníkem Františkem Skálou, „mistrem druhého života věcí v umění, instalací, obřadů a her, umělcem nostalgie věcí, které mizí, věcí, které stárnou, a přírody, která inspiruje umění“. Je radikálním mystifikátorem, ale zároveň vyniká přesností výtvarného jazyka a důsledností uměleckého výrazu jak po stránce obsahové, tak řemeslné.

Setkáte se též s Ladislavem Železným, zvukovým designerem v Českém rozhlase, autorem zvukových instalací, performerem a multimediálním umělcem, který nabídne zvukovou sondu do soudobé scény akustických umění především ve vztahu k intermediálnímu projektu RADIOCUSTICA.

Workshop Pavla Novotného, básníka, germanisty, radiofonického tvůrce a překladatele, se bude zaměřovat na intermediální postupy při práci s poezií: na interpretaci básnického textu prostřednictvím kresby, na práci s fonematickou rovinou textu, na barvu hlásek a slov.

Při setkání s Richardem Loskotem, pedagogem a umělcem, jehož díla jsou daleko více procesem, než artefaktem, zažijete nevšední zážitek při inscenování děje a prostředí, kdy dochází nejenom k posunu perspektivy vnímání určitého prostoru, založenému často na vztahu a konfrontaci reálného a technického, ale především k uvědomění si samotného vnímání, jeho podmíněnosti a zakořenění v konvencích.

Cílem přednášky Petry Šobáňové „Sdílená imaginace ve věku síťových médií“ bude kritická reflexe síťových médií, která jsou pro žáky přirozeným prostorem pro vzájemnou interakci a komunikaci, ale i pro sebeprezentaci, poznání, sdílení idejí. Společně se zamyslíme nad některými paradoxy dnešní doby (např. nad změnou vnímání času a intimity). Reflektován bude rovněž boom rychlé obrazové komunikace v podobě memů, gifů a videí, který může – při promyšleném pedagogickém uchopení – obohatit výtvarnou edukaci a projev žáků.

V programu semináře bude prostor pro diskuzi nad tématem „Sdílená imaginace“ k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže 2019. V nedělním bloku jsou pro účastníky semináře připraveny aktuální edukativní programy, které provedou přímo v expozicích lektoři Centra současného umění DOX.

Lektoři | Richard Loskot, Pavel Novotný, Markéta Pastorová, Jiří Raiterman, František Skála, Simona Svatošová, Jan Svoboda, Petra Šobáňová, Jaroslav Vančát, Ladislav Železný

Předpokládaná cena:
bez ubytování: 1200 Kč| pro členy INSEA 1100 Kč
s ubytováním (2 noci/pá–so): 1800 Kč| pro členy INSEA 1700 Kč
Předpokládané ubytování: Koleje ČVUT Praha (bude upřesněno)

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
PŘIHLÁŠKA do 23. března 2018 na E: randakova@nipos-mk.cz | M: +420 778 702 496

 

ZRCADLO
LETNÍ ŠKOLA NA PRAŽSKÉ KATEDŘE VÝTVARNÉ VÝCHOVY

9.–13. července 2018 (po 12–18 hod, út, st, čt 9–18 hod, pá 10–15 hod)
Místo konání: katedra výtvarné výchovy PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1
Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy PedF UK a NÚV. 

NIPOS-ARTAMA a katedra výtvarné výchovy PedF UK zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na Letní školu, ve které zažijí vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění tentokrát skrze společné téma „Zrcadlo“.

Téma „Zrcadlo/Zrcadlení“ bude zkoumáno jak v rovině fyzické (odraz, reflexe, deformace obrazu), tak i v rovině metafyzické (zrcadlení vnější reality v našem vnitřním světě). Každý z lektorů představí jemu vlastní specifickou oblast v dějinách výtvarného umění s daným tématem a každý se ho dotkne v různé rovině (tradiční, tajuplné, akční, sofistikované, technologické apod.). Všichni účastníci Letní školy postupně projdou všemi třemi ateliéry. S ohledem na zaměření jednotlivých lektorů bude každý ze tří bloků kompaktní, ucelený a přitom specifický. Vše s důrazem na didaktickou a interpretační pozici učitele.

Lektoři:
Jan Pfeiffer | absolvent ateliéru monumentální tvorby Akademie výtvarných umění v Praze; v tvorbě se věnuje různým médiím od videa, animace až po rozsáhlé multimediální instalace; jeho tvorba se často zabývá ambivalencí čistě technického exaktního momentu a jeho náhodnými vizuálními výstupy, preciznost zpracování, dlouhodobě vyvíjená metodika a vysoká estetická kritéria jsou pro autora podmínkou, která dává jeho dílům punc vědeckosti; v roce 2011 vyhrál první cenu Henkel Award v české sekci

Ivan Špirk  | absolvent Akademie výtvarných umění v Praze; vlastní uměleckou činnost rozvíjí v oblastech volné grafiky, kresby, ilustrace a knižní typografie; podílel se na realizacích pro architekturu; vystavuje na zahraničních, domácích a skupinových výstavách; jeho díla jsou zastoupena v domácích institucích, ve sbírkách na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Německu, Itálii, USA a Japonsku; realizoval legendární Diskurzivní dílny (spolu s Markétou Pastorovou), cyklus Grafika a škola pro výtvarné pedagogy a další vzdělávací akce ve spolupráci s NÚV, NIPOS-ARTAMA a AVP

Martin Velíšek (1968) | absolvent Akademie výtvarných umění v Praze; zabývá se malbou s konceptuálním přesahem, ale také kresbou či grafikou; příležitostně se věnuje obalovému designu; za svou práci získal mimo jiné Cenu nadace na podporu současného umění „Jelinek Stiftung“, cenu Grafika roku Interkontakt grafik, Hlavní cenu na Intersalonu AVJ, Grand prix, Salon s´art du Pays fertois, France, či Obal roku nebo World Star za obalový design; věnuje se i teoretické práci

Markéta Pastorová |absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze; v současnosti pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV); dlouhodobě se věnuje tvorbě kurikulárních dokumentů; je garantkou oblasti Umění a kultura, základního uměleckého vzdělávání a průřezových témat; externě vyučuje na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze

Předpokládaná cena: 3000 Kč (bez ubytování*)
Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Minimální počet účastníků je 18 osob.
PŘIHLÁŠKA do 18. května 2018 na E: randakova@nipos-mk.cz | M: +420 778 702 496

*Účastníci si ubytování zařizují sami. Doporučujeme dobré ubytování: Katolický domov studujících (sestry dominikánky) Černá 14, Praha 1 | Kapucíni Loreta, Loretánské nám. 99/6, Praha 1 – Hradčany | Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, Praha 2 – Vinohrady.

Vloženo 14. 06. 2017 v 15:03 do kategorie Nabídka, Výtvarné semináře.

Zhlédnuto 370 krát, z toho dnes 1 krát.