Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova >> Semináře a dílny >> Základní kurzy dramatické výchovy

Dramatická výchova v mateřské škole 2017-2018

Kurz dramatické výchovy zaměřený na učitele mateřských škol, pedagogy v předškolním vzdělávání a další zájemce o dramatickou výchovu s předškolními dětmi
říjen 2017 – květen 2018, Praha

Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU a Základní školou Kutnohorská, Praha 10 – Dolní Měcholupy

Od října 2017 otevírají Sdružení pro tvořivou dramatiku a NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU specializovaný roční kurz dramatické výchovy pro učitele mateřských škol a předškolního vzdělávání. Kurz je pořádán ve spolupráci se Základní školou Kutnohorská (Praha 10).

Dramatická výchova si v českém školském systému stále upevňuje své místo vedle dalších estetických výchov a můžeme ji znát jako samostatný vyučovací předmět, zájmovou aktivitu nebo metodiku uplatňovanou při výuce jiných předmětů. V mateřské škole je dramatická výchova doslova přirozenou součástí mnoha tvořivých aktivit, i když se o ní možná explicitně takto nehovoří. Cílená výstavba dramatickovýchovných lekcí pro práci s dětmi v mateřské škole může nejen dětem, ale i učitelům velmi zpříjemnit společně trávený čas a nenásilně naplnit celou řadu vzdělávacích cílů spadajících do oblasti především čtenářské pregramotnosti.

Některým učitelům může absolvování kurzu napomoci také při přípravě na vysokoškolské studium dramatické výchovy.

Kurz je koncipován jako celek, z něhož si nelze vybírat jen některá témata. Protože základem výuky je praktická činnost frekventantů, podmínkou absolvování kurzu je pravidelná a aktivní účast na dílnách a seminářích.

Cílem dvousemestrálního kurzu je uvést frekventanty především prostřednictvím praktických aktivit (cvičení, hry, improvizace, plánování lekcí…) do dramatické výchovy a seznámit je se základními principy tohoto oboru a se specifiky oboru v mateřské škole. Kurz je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj učitele dramatické výchovy v mateřské škole, na prohlubování jeho tvořivosti a na získávání základních znalostí a dovedností nutných pro vedení dramatickovýchovných lekcí s předškolními dětmi a s dětmi na samém počátku školní docházky.

Frekventanti kurzu si ve druhém semestru při praktických ukázkách své pedagogické práce budou moci vyzkoušet nejen konkrétní postupy práce, ale pod vedením lektorů se budou spolupodílet na rozboru ukázek či námětů svých kolegů.

Hlavní lektorka: ALŽBĚTA FERKLOVÁ, absolventka předškolní pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha, a katedry výchovné dramatiky Divadelní fakulty AMU, Praha. Absolvovala stáž na divadelní fakultě v norském Oslu, učila v mateřských školách i na prvním stupni ZŠ Londýnská v Praze 2. Působí na katedře primární pedagogiky PedF UK, Praha, jako učitelka v mateřské škole specializující se na Montessori pedagogiku, vede kroužky dramatické výchovy v mateřské a základní škole.

Další lektorky: HANA ŠVEJDOVÁ (donedávna učitelka MŠ a ZUŠ Klatovy), VLASTA GREGOROVÁ (ředitelka MŠ Horoměřice), IRENA HOLEMÁ (ředitelka MŠ Arabská, Praha), HEDVIKA ŠVECOVÁ (MŠ Arabská, Praha), JITKA MÍČKOVÁ (MŠ Nad Štolou, Praha), LENKA JÍŠOVÁ (taneční oddělení ZUŠ Plzeň), PAVLA SOVOVÁ (ředitelka ZUŠ Chrást, okr. Plzeň město).

Kurz trvá od října 2017 do května 2018. Výuka probíhá v osmi víkendech, od pátečního večera do neděle 13.00. Celkový rozsah dvousemestrálního kurzu je 170 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut). Termíny setkání: 13.–15. 10., 10.–12. 11., 8.–10. 12. Další termíny budou včas upřesněny.

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pravidelná, nejméně však pětasedmdesátiprocentní aktivní účast a vyhotovení zadaného úkolu, který se týká vlastní práce s dětmi a jeho prezentace.

Místo konání kurzu: Základní škola Kutnohorská, Praha 10 – Dolní Měcholupy.

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. MSMT–13695/2017-2-719, to znamená, že zaměstnavatel může seminaristovi hradit kurzovné, případně i cestovné z peněz určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kurzovné: 6000 Kč, cena pro studenty prezenčního studia: 4800 Kč.

Mimopražským účastníkům organizátoři umožní přespání zdarma ve vlastním spacím pytli.

Máte-li zájem absolvovat kurz Dramatická výchova v mateřské škole, zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 30. září 2017 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Gabriely Zelené Sittové, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: sittova@nipos-mk.cz, telefon: 774 166 041.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

Vloženo 05. 09. 2017 v 14:59 do kategorie Archiv, Základní kurzy dramatické výchovy.

Zhlédnuto 357 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS