Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský taneční folklor

Kontakt: Kateřina Černíčková • telefon: 221 507 965 • mobil: 778 702 392 • cernickova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský taneční folklor

ŠKOLA FOLKLORNÍCH TRADIC

Projekt ojedinělého celorepublikového vzdělávacího kurzu nazývaného Škola folklorních tradic (dále jen ŠFT) vznikl na základě odborných diskuzí týkajících se především projevů současného folklorismu v Čechách i na Moravě. Hlavním cílem kurzu je prohloubení znalostí a dovedností jak ze specializované problematiky hudebního a tanečního folkloru a souvisejících otázek obecné etnologie, tak z aplikace oborů, jako je pedagogika, psychologie, fyziologie apod. ŠFT je určena především pro současné, ale i budoucí vedoucí a umělecké pracovníky folklorních souborů, pedagogy a další zájemce o lidový tanec. Kurz je rovněž chápán jako forma péče o tradiční lidovou kulturu. Na realizaci kurzu spolupracují NIPOS-ARTAMA Praha, NÚLK Strážnice a FoS ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost Praha.

První z dvouletých cyklů se uskutečnil v letech 1998 – 2000 v Domě kultury v Jihlavě a za dobu své existence si ŠFT získala značné renomé mezi zájemci o praktické znalosti folkloru a svou úrovní vytvořila novou tradici prestižního vzdělávání v uvedené oblasti. Úspěšní  absolventi získali rekvalifikační osvědčení MŠMT, čímž tento kurz získal jistou závaznost a jeho absolvování přispívá ke zlepšení uplatnění v řadě oblastí jak v resortu kultury tak také školství.  Dosud ŠFT absolvovalo 162 účastníků, jejichž věkový průměr je 30 let. Na základě zkušeností získaných v jednotlivých cyklech kurzu jsou připravovány a dále upravovány učební plány. Na jejich přípravě se podílejí přední odborníci – etnologové, pedagogové a universitní profesoři, z nichž většina také přednáší a vede praktická cvičení. Součástí učebního plánu jsou např. předměty: Lidový tanec (teorie a praxe), Choreografie (teorie a praxe), Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců, Lidový kroj, Obecná pohybová průprava, Základy pedagogiky a psychologie, Úvod do studia hudební teorie, studia lidových nástrojů a lidové hudby, Zpěv ve folklorním souboru atd. Kurz je dvouletý. V každém ročníku se uskuteční celkem 8 víkendových soustředění plus jedno zkouškové. Podmínkou pro postup do druhého ročníku je úspěšné ukončení prvého. Učební osnovy druhého ročníku navazují a prohlubují učivo z prvních dvou semestrů, v předmětu lidový tanec jsou pak více zaměřeny na jednotlivé regiony. Závěrečná zkouška spočívá ve vypracování závěrečné písemné práce, kterou každý účastník představí a obhájí před stanovenou zkušební komisí. Na základě této zkoušky obdrží posluchači osvědčení Ministerstva školství ČR.
Dosud neexistuje, ani v systému školské přípravy ani v mimoškolní oblasti, žádná jiná možnost takto odborné přípravy či doškolování vedoucích a členů folklorních souborů.

Vloženo 11. 03. 2010 v 11:52 do kategorie Dětský taneční folklor, Informace, Škola folklorních tradic, Škola folklorních tradic, Taneční folklor.

Zhlédnuto 1 609 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS