STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Poradna NIPOS

Naše poradna se specializuje na bezplatné poradenství v oblasti:

  • Financování kultury z veřejných rozpočtů
  • Legislativa v kultuře
  • Pořádání kulturních akcí (zejména neprofesionální umělecké aktivity)
  • A další…

Poradna je určena především pracovníkům státní správy a samosprávy, neziskovým právnickým osobám, fyzickým osobám působícím v oblasti kultury, ale i studentům.

Poradna nenahrazuje informace, které jsou běžně dostupné na webových stránkách NIPOS (termíny přehlídek a festivalů, statistická data apod.). Rovněž neslouží ke zpracování rešerší, analýz atd.

Na dotazy, které nesou­vi­sejí s uve­de­nou pro­ble­ma­ti­kou, si vyhra­zu­jeme právo neodpovídat.

Než vlo­žíte dotaz, hle­dejte nej­prve infor­mace v již zod­po­vě­ze­ných dota­zech níže podle témat či zada­ných výrazů. Nenajdete-li potřebné infor­mace na strán­kách Poradny, zpro­střed­ku­jeme vám odpo­věď odborníka/ice obvykle do 10 pra­cov­ních dní (v pří­padě slo­ži­těj­ších dotazů může být tato lhůta delší).


Otázka s odpo­vědí budou zve­řej­něny na našem webu. Povin­nou sou­částí for­mu­láře je vypl­nění emai­lové adresy. Vaše emai­lová adresa nebude na strán­kách zobrazena.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Prohledat časté dotazy:  

Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Podnikání se provozuje za účelem tvorby zisku, za jakým účelem se provozují spolky? Mám-li správné informace, i spolek může na základě pracovní dohody / DPČ / DPP zaměstnávat například sbormistry. V čem je jiné tohle „zaměstnávání,“ nežli třeba kdyby ho zaměstnala nějaká společnost? Je princip účetnictví spolků v něčem jiný než u podnikání (ať už OSVČ, s.r.o. aj.)?
17. 10. 2016
Dobrý den.
z hlediska čistě pracovněprávního je spolek běžným zaměstnavatelem. Ovšem pokud máte pocit, že spolek je to samé nebo skoro to samé jako s.r.o atp., tak Vás musím vyvést z omylu. Existuje něco jako občanská společnost, což je pojem, který zahrnuje veškeré organizace, sdružující občany na dobrovolné bázi. Je to něco, co udržuje demokracii. Občanská společnost vytváří prostor pro aktivity a účast občanů, kdy jednotlivý občan může ovlivnit podmínky, v nichž žije. Opravdu nelze vše podřazovat pod podnikatelský sektor. Jsou lidé, kteří potřebují služby, které jim stát nezajistí. Jsou lidé kteří chtějí dělat aktivity, které nemohou být už ze své podstaty „ekonomicky ziskové“, ale přesto jsou takové aktivity pro společnost vysoce potřebné, nebo jsou aktivity, které se dělají prostě pro jakési nehmotné sebeuspokojení.
A právě tyto druhy aktivit zajišťují nestátní neziskové organizace (NNO spadají pod pojem občanská společnost), tedy mimo jiné sem spadají i spolky. V neposlední řadě pokud se chce někdo spolčovat a něco ve spolku společně dělat, tak je to jeho právo garantované listinou základních práv a svobod. Proto právě existují spolky. Už od dob Rakouska Uherska měli spolky nezastupitelnou úlohu v životě společnosti. Byly kulturní spolky (divadlo, zpěv atp.), např. ochotnické soubory (většinou spolky) byly v 19. stol v České Skalici, Nymburce, Vlachově Březí, Hronově, v Plzni, Berouně, Poděbradech a dalších městech a obcích.
Nezastupitelné byly spolky starající se o handicapované osoby a válečné vysloužilce. Například Jedličkův ústav v Praze byl ustaven a prvních 40 let své existence provozován Spolkem pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků v Praze. Dále existoval Spolek svatého Vincence z Pauly, který za vedení předsedy Karla Ervína hraběte Nostitze z Reinecků založil roku 1889 v Praze ústav Vincentinum. Starali se o opuštěné, postižené a nevyléčitelně nemocné lidi. Tyto právnické osoby už tehdy měly zaměstnance (ve Vincentinu byly i řádové sestry — takže klasických zaměstnanců bylo relativně málo). Zaměstnanci byli a jsou ve spolcích anebo ústavech (neboli v NNO) proto, aby spolky mohly fungovat (větší spolek často dělá něco, z čeho mají užitek i lidé mimo spolek, takže potřebuje lidi, kteří by onu práci vykonávali (např. potřebuje účetní, správce webu atp., nebo potřebuje právě sbormistra). Tyto lidi je pak nutno zaplatit, tudíž nutno uzavřít DPP, DPČ nebo pracovní poměr.
Pokud by spolky, ústavy atd. nemohly mít zaměstnance, nakonec by zbyly jen spolky „rybářů“ apod., tedy spolky s typem činnosti, kterou lze dělat pouze ve volném čase. Jakkoli tím nechci snižovat přínos a důležitost takových spolků, společnosti by takové zúžení asi ve výsledku docela ublížilo. Prakticky by tím například zanikla regionální kultura.
V neposlední řadě spousta NNO vytváří pracovní příležitosti pro osoby s postižením, solo-rodiče a další osoby znevýhodněné na trhu práce . Znám několik takových osob. Jde o lidi vzdělané a schopné, ale z důvodu postižení nebo sociální situace se prostě hůře uplatňují v tom „ziskovém“ a na výkon orientovaném sektoru.
Ano, spousta OZP nebo třeba solo-rodičů pracuje běžně v obchodních společnostech, jiní třeba ve státním sektoru, ale dost takovýchto lidí pracuje v NNO. Pokud bychom omezili spolkům možnost mít zaměstnance, poslali bychom mnoho takovýchto na trhu práce znevýhodněných lidí domů „čekat na dávky“.
A z hlediska práva by takovéto omezení bylo, obávám se, protiústavní.
Účelem spolku, tedy může být pouze ochrana a uspokojování zájmů členů spolku; nesmí jím být podnikání ani jiná výdělečná činnost. Výdělečnou činnost může spolek provozovat jako činnost vedlejší a ten zisk musí opět použít k podpoře činnosti hlavní. Tedy spolek například prodá reklamní plochu v divadelním sálku a zaplatí si třeba pak onu účetní nebo namalování kulis apod.
Nyní k těm daním a účetnictví :
Spolky mohou vést jednoduché účetnictví, pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč — viz.§ 1f zák. 563/1991 O účetnictví. Vztahuje se na ně též zákon 586/1992 sb. O dani z příjmu .
Až bude přijat zákon o veřejné prospěšnosti, pak většina neziskových organizací, vyjma některých zájmových sdružení, právnických osob nebo spolků, které hájí podnikatelské zájmy svých členů, a dobročinných nadací bude považována za veřejně prospěšné poplatníky. Mezi veřejně prospěšné poplatníky bude patřit asi většina spolků, trošku různorodé to pak bude u obecně prospěšných společností, ústavů a nadačních fondů, neboť mohou v hlavní činnosti podnikat. Je-li totiž hlavní činností poplatníka podnikání (i kdyby šlo o podnikání, které je veřejně prospěšné), nebyl by tento poplatník pravděpodobně považován za veřejně prospěšného.
Ale zákon o veřejné prospěšnosti zatím stále nemáme, a tak jsou daňové výhody neziskových organizací navázány na status veřejně prospěšného poplatníka, který vymezuje zákon o daních z příjmů v § 17a. Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Zákon dále výslovně stanoví, že veřejně prospěšným poplatníkem není a nikdy nebude (mimo jiné) obchodní korporace dle ZOK — tedy třeba s. r. o.
Některé příjmy spolků jsou od daně osvobozeny. Od daně jsou osvobozeny členské příspěvky přijaté spolkem.
Od daně je osvobozeno také bezúplatné nabytí majetku obecně prospěšným poplatníkem (tedy zde veřejně prospěšným spolkem), bude-li tento majetek využit pro jeho (v zákoně vymezenou) veřejně prospěšnou činnost nebo dovybavení poplatníka.
Veřejně prospěšný poplatník má právo si odečíst v úhrnu až 30 % ze základu daně, maximálně 1 000 000 Kč, minimálně 300 000 Kč, avšak pouze do výše základu daně. Podmínkou je, že poplatník musí prostředky získané touto úsporou na dani využít ke krytí nákladů souvisejících s činností, která není podnikáním.
Pokud byste potřeboval více informací o danění a účetnictví NNO, obraťte se na účetní. Já účetní nejsem a účetnictvím ani daněmi se hlouběji nezabývám.
Nicméně ne všichni účetní se orientují v účetnictví NNO, což je dalším důkazem jisté specifičnosti NNO vč. spolků.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den, kdo je oprávněn podávat navrh Stanov? Pouze Rada spolku nebo i členové spolku ? Naše Rada podala návrh Stanov, který chce připomínkovat a který je naprosto odlišný od dosavadních Stanov. Velmi nestandardně zrušili kontrolní orgán při 300 000 Kč na účtě, několik členů vytvořilo protinávrh Stanov a Rada ho odmítla přijmout a poskytnout všem členům k připomínkování.
3. 10. 2016
Dobrý den.
záleží zejména na tom, jak máte postaveny stanovy. Úprava organizace spolku má v zák.89/2012 sb. Občanský zákoník dále jen OZ, převážně dispozitivní charakter. OZ stanoví, že povinnými orgány spolku jsou a) statutární orgán, který může být buď kolektivní či individuální a b) nejvyšší orgán. Současně však podle ustanovení §247 odst. 2 OZ mohou stanovy určit, že statutární orgán je zároveň nejvyšším orgánem spolku. Do působnosti toho nejvyššího orgánu spolku pak zpravidla náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. Stanovy vymezují i práva členů spolku, kteří jsou mnohdy i členy nejvyššího orgánu spolku — např. tehdy, je-li nejvyšším orgánem spolku členská schůze. Zpravidla má každý člen takovéhoto nejvyššího orgánu určitá práva, např. právo podávat návrhy. Ovšem pokud stanovy spolku určují něco jiného, je třeba řídit se stanovami. Pokud tedy máte ve stanovách, že návrhy nových stanov podává pouze statutární orgán, pak byste měli jednat pouze o návrhu statutárního orgánu. Na druhou stranu takovýto postup poněkud hraničí s dobrými mravy.
Platí ustanovení §245 OZ, podle kterého platí, že na rozhodnutí orgánu spolku, které a) se příčí dobrým mravům nebo, b) mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje kogentním ustanovení NOZ nebo, c) bylo rozhodnuto v záležitosti, o které nemá orgán působnost rozhodnout, se hledí, jako by nebylo přijato (jedná se tedy o nulitní akt). Tedy záleží hlavně na obsahu Vašich spolkových stanov. Je však možné, že změna stanov, přijatá způsobem, jaký v dotazu popisujete, by mohlo být posuzováno jako tzv. nulitní akt.
Na Vašem místě bych začala vážně uvažovat o odvolání stávajících členů statutárního orgánu z funkcí, je-li takové odvolání dle obsahu stanov možné. Pokud je Vás členů nespokojených s jednáním statutárního orgánu víc, pak vězte, že statutární orgán spolku musí svolat zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. Tedy můžete požadovat svolání zasedání členské schůze a na něm se pokusit stávající statutární orgán odvolat.
S pozdravem
Mgr. et Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den, jako spolek rodičů a přátel chceme pořádat „pyžamový bál“ pro děti s jejich rodiči (cca max. 80–100 dětí) . Akce se pořádá v kulturním domě v našem městě. Vždy to bylo pořádáno školou, která zodpovídala za vše a vše bylo zajištěno dle školských předpisů – dohled nad žáky apod. Teď ale má přejít pořádání akce na nás jako na spolek. Tudíž pořadatelem celé odpolední akce, která trvá 3 hodiny, se staneme my — Spolek rodičů a přátel školy. Jsme si vědomi, že určitě nějaké zabezpečení požární ochrany (požární hlídka) jsme povinni dodržet a jsme schopni ji zajistit. Ale nevíme, jak se nás týká dohled nad dětmi na akci, jíž se účastní i jejich rodiče, za co neseme zodpovědnost v případě nějakého úrazu apod. Případně majetková újma (vyhoření, zničení něčeho v sále apod.). Ve smlouvě např. s kulturním domem může být pak uvedeno, že zodpovědnost nese pořadatel….což zase bude spolek. A kdo pak jmenovitě je „ta osoba“. Protože členové spolku jsou zákonní zástupce dětí. Jestli pak zodpovědnost přechází na výbor spolku, který je statutárním orgánem (volen členy spolku), tzn. až na předsedu spolku? Obáváme se pořádat uvedenou tradiční akci, protože si nejsme jisti, za co všechno jako spolek neseme při takové akci zodpovědnost, od újmy na zdraví až po majetkovou. Děkuji
29. 9. 2016
Dobrý den.
Občanský zákoník zák. 89/2012 sb., ukládá fyzickým i právnickým osobám povinnost postupovat vzhledem ke konkrétním okolnostem tak, aby nezpůsobily škodu. Pokud ke škodě majetkové nebo nemajetkové újmě dojde, pak platí, že odpovědnou osobou za škodu může být pouze osoba, která má deliktní způsobilost, je si vědoma svého jednání a je schopna jej ovládat. Pokud dítě na akci rozbije okno nebo zraní spolužáka při hře, nastoupí pravidlo, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Jinak se posuzuje jednání batolete, jinak prvňáka, jinak pubescenta. Pokud však jde o náhradu škody, pak v konečném důsledku obvykle nahrazují škodu způsobenou nezletilým jeho rodiče, tj. zákonní zástupci.
Co se spolku týče, jedná se o právnickou osobu a jako takový má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. Právní osobnost je schopnost mít nebo nabývat práva a povinnosti. Pokud spolek pořádá akci a pronajme si k ní prostory, pak pokud vznikne na pronajatých prostorách škoda, spolek pronajímateli za škodu odpovídá. Bude pak záležet na konkrétní situaci — můžete prokázat, že jste škodu nezpůsobili nebo že šlo o něčí spoluzavinění nebo se jednalo o okolnosti vylučující protiprávnost (třeba že jste odvraceli hrozící škodu). Taky může nastat situace, že škodu sice nahradíte, ale budete se pak moci hojit na další osobě. Každá situace se řeší individuálně a záleží např. i na tom, co přesně máte napsáno v nájemní smlouvě na prostory, kde akci pořádáte. V praxi je situace taková, že poškozený jde s problémem téměř vždy primárně za pořadatelem a to i v případech, kdy je zřejmé že odpovědnost je na třetí osobě (např. na rodičích zúčastněného dítěte).
Tedy stane-li se něco, tak to bude primárně muset řešit statutární orgán spolku, tedy pořadatel. Ten pak bude muset jednat s poškozeným a s tím kdo škodu způsobil. Samozřejmě to, že se poškozený obrátí na pořadatele, ještě neznamená, že bude pořadatel škodu nahrazovat. Nicméně podílet se na řešení situace bude muset vždy.
Na Vašem místě bych nechala rodiče dětí podepsat, že jsou srozuměni s tím, že na akci není pedagogický dozor a že rodiče na akci přítomní nesou odpovědnost za své dítě a jeho jednání. A zároveň pokud rodič nebude doprovázet dítě na akci, pak je srozuměn s tím, že tak činí na vlastní odpovědnost a nese odpovědnost za své dítě i během této akce.
Rovněž bych zvážila možnost uzavření pojištění jednorázových akcí. Povinné to sice není, ale akce s dětmi jsou vždy trochu risk, a proto bych byla velmi opatrná.
Jen pro úplnost dodám, že pokud by spolek něco někomu platil (třeba náhradu škody), pak členové spolku neručí za dluhy spolku. Majetek spolku a majetek členů je oddělen a to ze zákona. Spolek by vše platil ze spolkových peněz.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s odměnou likvidátora, zda je možno vystavit fakturu nebo je nutný PP a případně jaký. Děkuji za odpověď.
28. 9. 2016
Dobrý den.
likvidátorkou Vás pravděpodobně jmenoval příslušný orgán právnické osoby. Jmenováním do funkce nabýváte působnost statutárního orgánu, tedy analogicky by Vás bylo možno odměnit na základě smlouvy o výkonu funkce nebo smlouvy příkazního typu. V pracovně právním vztahu, dle mého názoru, být likvidátor k likvidované právnické osobě nemůže. Odměnu likvidátora určuje orgán právnické osoby, který likvidátora jmenoval.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den, jsme zapsaným spolkem, který vedle hlavní činnosti vyvíjí také vedlejší hospodářskou činnost (zisk z ní jde na podporu hlavní činnosti — především na její materiálně technické zajištění, stavebně technické úpravy sídla spolku atd.). Prozatím zvládáme realizovat vedlejší hospodářskou činnosti vlastními silami, nicméně bychom rádi zjistili, jaké máme coby spolek možnosti a omezení ve věci zaměstnávání osob, které by se podílely zejména na vedlejší hospodářské činnosti. V návaznosti na předešlý dotaz bychom uvítali informaci, zda a za jakých podmínek mohou být členové spolku zároveň i jeho zaměstnanci a zda mohou členové spolku, kteří se podílejí na tvorbě zisku z vedlejší hospodářské činnosti od spolku obdržet finanční odměnu. Děkuji
13. 9. 2016
Dobrý den.
spolek může mít zaměstnance. Zákon také nevylučuje, aby členové spolku byli u spolku i zaměstnáni. Obecně neplatí zákaz pro uzavření pracovního poměru mezi spolkem a jeho členy. Je možné jak uzavření pracovního poměru, tak DPP či DPČ, dle konkrétní situace i potřeb spolku. Za práci jsou pak zaměstnanci spolkem pochopitelně odměňováni a nehraje roli, zda je daný zaměstnanec i členem spolku či nikoli. Záleží na Vás, koho zaměstnáte a jaký obsah pracovní smlouvy (nebo DPČ či DPP) si ujednáte (samozřejmě i v pracovně právních vztazích se svými členy musíte dodržovat zákoník práce). Je také vhodné, aby nebyli všichni členové spolku jeho zaměstnanci. Spolek může mít zaměstnance, může zaměstnávat i svoje členy, ale je dobré, aby měl i členy, kteří nejsou jeho zaměstnanci, a to proto, aby byl zachován členský princip.
Např.:
Spolek má 20 členů a 5 z nich zaměstnává. Tato varianta je zcela v pořádku.
Spolek má 11 členů a 11 z nich zaměstnává. Zakázáno to, dle mého názoru, není, ale z hlediska ducha zákona by byl takový stav přinejmenším diskutabilní.
Problém by byl i u statutárního orgánu spolku, protože vykonávat pravomoci statutárního orgánu na základě pracovní smlouvy nelze. Ale statutární orgán může na základě jedné smlouvy (např. smlouvy o výkonu funkce nebo smlouvy příkazní) vykonávat funkci statutárního orgánu spolku a mít se spolkem uzavřenu ještě jednu smlouvu a na základě té pro spolek pracovat třeba jako účetní, sbormistr, učitel, trenér atd.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den, natáčíme s kolegou seriál o historii našeho okolí (Plzeň-Sever). Nejsme žádný spolek, jen dva nadšenci, proto bych se chtěl zeptat, zda je možné dostat finanční příspěvek na další tvorbu pořadu? Díky za odpověď.
12. 9. 2016
Dobrý den,
čistě teoreticky to jde. Pokud byste splnil kritéria některého dotačního řízení, např. ORNK MKČR. Výběrová řízení najdete zde :
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2017–1453.html
Můžete zkusit rovněž požádat o radu či podporu Město Plzeň, kontakty na odbor kultury zde : https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-kultury/
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Přeji hezký den, od letošního srpna jsem pověřena funkcí kronikářky v naší obci. Mám několik otázek: když budu používat články o obci z denního tisku na internetu, můžu příslušný článek zkrátit, popřípadě upravit a napsat pod něj zdroj (odkaz na internetovou stránku) nebo musím celý článek použít tak, jak je napsán, samozřejmě s užitím zdroje? A pak mě napadá ještě další varianta – z článku si vyberu nejpodstatnější informace a událost popíšu svými slovy, takže budu mít v podstatě svůj vlastní text. Nemusím pak uvádět zdroj? Předchůdkyně psala kroniku tak, že si nechávala od místních sportovních a zájmových organizací zasílat jakousi zprávu o jejich činnosti. Mohu jejich zprávy nějakým způsobem upravovat ? A za jakých podmínek můžu používat fota z internetu (třeba i jako ilustrační)? Nebo je to zcela vyloučeno ? Moc děkuji za pomoc a zodpovězení dotazů.
5. 9. 2016
Dobrý den.
k Vašim dotazům:
1. Články z denního tisku doporučuji užít jako citaci. Platí, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, přičemž vždy musíte řádně uvést z čeho citujete, z jakého díla, kdo je autorem a zdroj, ze kterého jste čerpala. „Odůvodněná míra“ se posuzuje individuálně, takže citovat můžete tak, jak pro účely kroniky potřebujete. Samozřejmě by v kronice nemělo být víc citací, než Vašeho textu. Ale pokud potřebujete odcitovat třeba odstavec z článku o výstavě významného regionálního umělce, pak můžete potřebný kus článku citovat, samozřejmě s řádným uvedením zdroje citace. Užití celých článků, byť krácených, lze pouze se souhlasem autora (u tisku bych řešila věc s redakcí, jelikož má kontakt na autory). I pokud užijete článek se souhlasem autora či redakce, pak s řádným uvedením autora, zdroje a poznámkou „kráceno“ .
2. Pokud s použitím informací z tisku napíšete o události svůj text, tzn. zprávu z novin převyprávíte, je to pak Vaše dílo, Vy jste autor a můžete text tedy v kronice užít. Jen doporučuji připojit poznámku „autorka čerpala z informací uvedených v denním/dobovém tisku.„
Samozřejmě pokud by článek obsahoval konkrétní data něčího výzkumu, pak ta nesmíte užít bez svolení badatele (nepředpokládám ale, že byste se s něčím takovým setkala).
3. Zprávy zájmových organizací můžete, dle mého názoru, upravovat. Opět uveďte, že čerpáte z informací zaslaných Vám spolkem XY dne toho a toho.
4. Fotografie stažené z internetu, u nichž neznáte autora a původ, zásadně nepoužívat! Používejte fotografie vlastní, nebo fotografie, které Vám poskytne jejich autor a dá svolení k jejich užití. Fotografie z internetu mají autory a spoustu těch fotografií spravují různé právnické osoby, které mají zaměstnance na dohledávání užití oněch fotografií. Můžete tak nevědomky užít dílo z portfolia určité právnické osoby (fotka může vypadat zcela nevině, např. pohled na řeku u lesa) a za určitý čas Vám může přijít dopis s požadavkem na zaplacení poplatku v řádu tisíců korun.
Tedy rozhodně neužívejte neznámé fotografie stažené z internetu.
Stěžejní použitý právní předpis : zák. 121/2000sb. Autorský zákon
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den, mám specifický dotaz z oblasti organizace kulturní akce.Pomáháme organizovat kulturní akci v Praze na jeden den, kde vystoupí umělec chorvatské národnosti.Pořadatel a organizátor akce je německá společnost.Daný umělec vystoupí na základě pozvánky organizátora a nebude s ním mít žádný pracovněprávní vztah a nebude mít žádný honorář. V tomto smyslu to pro něj bude dobrovolná činnost. Na dané akci se bude vybírat vstupné, ze kterého se bude financovat pronájem prostor, a budou se tam prodávat knihy a produkty. Prosím, chtěl jsem se zeptat, jak musí vypadat případné povolení pro něj, že zde může vystoupit. Velice děkuji za případnou odpověď. Přeji pěkný den
1. 9. 2016
Dobrý den.
píšete, že umělec je Chorvat, předpokládám tedy, že je občanem Chorvatska. Chorvatsko je od roku 2013 členským státem EU. Umělec tak nepotřebuje k pobytu a pohybu na území ČR žádné zvláštní povolení. Může tedy na akci vystoupit za stejných podmínek, jako jeho čeští kolegové — musí dodržovat platné právní předpisy ČR, zejména např. Autorský zákon. Vízová povinnost se ale na něj nevztahuje. Jelikož jde o občana EU, tak se z hlediska pracovně právního v podstatě ani nejedná o cizince v pravém slova smyslu. Na druhé straně jelikož plná implementace Schengennského prostoru nastane v případě Chorvatska až v roce 2016, je zde teoretická možnost kontroly dokladů na hranicích. Pokud bude vystoupení umělce bezplatné, pak nemusíte řešit ani zdanění. Povolení k pobytu také nepotřebuje, tudíž žádné administrativní problémy by neměly nastat. Můžete se ještě obrátit na Ministerstvo zahraničí ČR, ale myslím si, že jejich odpověď bude přibližně stejná.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den. Chci se zeptat, jak je to s pojištěním osob pro případ úrazu a majetkových škod účinkujících při divadelních představeních pořádaných v rámci přehlídky. Existuje povinnost zajistit toto pojištění spolkem, který přehlídku pořádá, nebo je to záležitost hrajícího spolku?
30. 8. 2016
Dobrý den.
nevím o jaký typ akce a o jakou cílovou skupinu se jedná nebo bude jednat. V podstatě žádné pojištění uzavírat nemusíte, ovšem pokud na akci dojde třeba k poškození věci či ublížení na zdraví, pak platí, že za vzniklou škodu je zpravidla odpovědný ten, kdo ji způsobil – tzv. škůdce.
Tedy začne se řešit, kdo za to může — kdo například neopravil zámek u šatny, kdo nedostatečně zajistil schodiště atd. Poškozený jde s problémem téměř vždy primárně za pořadatelem a to i v případech, kdy je zřejmé, že odpovědnost je spíše na straně vedoucího účinkujícího souboru (např. nedostatečný dozor nad dětskými členy souboru) nebo i v případě, kdy škodu spoluzavinil poškozený (v podnapilém stavu se houpal na židli v hledišti).
Výsledek sporu o náhradu škody nelze nikdy předjímat, takže doporučuji alespoň zvážit možnost uzavření pojištění jednorázových akcí. Povinné to není, ale ušetří to hodně starostí. Zejména obezřetná bych byla, budete-li mít na akci třeba děti.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den, náš spolek má sídlo na adrese trvalého bydliště předsedy (což je zakotveno ve stanovách), předseda sdružení mění trvalé bydliště (do svého domu) — jak postupovat při hlášení změny sídla spolku (tedy komu a jakým způsobem je nutné nahlásit změnu) Předem děkuji
19. 8. 2016
Dobrý den,
sídlo spolku musí být ve spolkovém rejstříku určeno celou adresou. K tomu, aby rejstříkový soud danou adresu zapsal, je zapotřebí přiložit souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem. Změna umístění sídla spolku je změnou zápisu o spolku ve spolkovém rejstříku (změnou zapsaných údajů), tedy je nutno k příslušnému rejstříkovému soudu podat návrh na zápis do spolkového rejstříku. Návrh na zápis změn zapsaných údajů musí být vyplněn přes interaktivní formulář dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://or.justice.cz/ias/ui/podani
Podpis navrhovatele zápisu změn musí být na formuláři úředně ověřen. Návrh na zápis změn většinou podává za spolek ten jeho orgán, který dle stanov za spolek jedná a zastupuje ho navenek — obvykle je to statutární orgán. Zde se řiďte svými stanovami.
Rejstříkový soud je soud, který vede rejstříky právnických a fyzických osob a je to krajský soud, příslušný podle sídla spolku. Rejstříkové soudy jsou tedy v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, v Brně, Ostravě a Olomouci.
Tedy opatřete si souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku, tento souhlas opatřete ověřeným podpisem, vyplňte formulář, uveďte změny, které chcete zapsat, formulář podepište ověřeným podpisem a spolu s dalšími dokumenty zašlete příslušnému rejstříkovému soudu dle umístění sídla spolku.
Právní předpis: zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den, jsme spolek který na 15 let dostal do výpůjčky objekt, kde bylo občerstvení. Momentálně ho rekonstruujeme a v přístavbě s občerstvením bude klub přátel a nadstavbě bude klubovna spolku. Klub s občerstvením bude fungovat vždy v pátek pro členy klubu a každoročně chceme od května do října pravidelně prodávat i pro turisty a chataře. Živnostenský list i hostinskou činnost jme si zařídili. Je třeba ve stanovách udělat změnu, když máme toto již zapracované a schválené ve spolkovým rejstříku? Cituji ze stanov: „Pro efektivní využití kapacit může spolek uskutečňovat nahodilou výdělečnou činnost cílenou k finanční podpoře dosahování účelu a hlavní činnosti spolku. Spolek může vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost na základě podnikatelského oprávnění.“ Děkují za odpověď.
18. 8. 2016
Dobrý den.
v tomto případě, dle mého názoru, měnit stanovy nemusíte. Je sice teoreticky možné, že při pravidelných prodejích by už nemuselo jít o „nahodilou výdělečnou činnost“, ale myslím si, že lze argumentovat tím, že prodeje jsou výdělečné pouze někdy, obvykle třeba v sezoně. Je tedy třeba svolat zasedání příslušného orgánu spolku, aby projednal a schválil započetí výkonu vedlejší výdělečné činnosti a její konkrétní náplň. Ze zasedání pořiďte zápis. Platí, že zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. Podotýkám, že hlavní a vedlejší činnost nutno účtovat odděleně a že se na Vás vztahují daňové předpisy ČR.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den Chceme založit hudební těleso rodičů a přátel naší základní školy. Důvodem je spolupráce se školou a rozšíření aktivit života v obci. Je možné udělat to jako spolkovou činnost nebo je třeba mít jiný subjekt? Může se na činnosti rodičovského spolku oficiálně podílet škola a může škola poskytnout prostory, kde by spolek sídlil a pracoval? Děkuji za odpověď
17. 8. 2016
Dobrý den.
založení hudebního tělesa při základní škole samozřejmě možné je a právní forma spolek je pro tento účel vhodná a podle mne zcela dostačující. Spolek samozřejmě může se školou spolupracovat a je vhodné si spolupráci se školou dát do stanov spolku.
Trochu komplikovanější to bude se sídlem spolku a s udělením souhlasu vlastníka objektu s umístěním sídla spolku. Dle Vámi uvedeného usuzuji, že škola je příspěvkovou organizací obce a objekt, ve kterém sídlí, užívá, ale nevlastní ho. Pak velmi záleží na tom, co stojí ve zřizovací listině školy.
K sídlu obecně:
§ 14 zákona č. 304/2013 sb.., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění, říká:
(1) Navrhovatel při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby, jíž se zápis týká; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem.
(2) K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.
(3) Zapsaná osoba musí mít právní důvod užívání prostor uvedených v odstavci 1 po celou dobu, po kterou jsou tyto prostory zapsané ve veřejném rejstříku jako její sídlo.
Tedy nutno doložit především souhlas vlastníka objektu, kde bude sídlo spolku.
U příspěvkových organizací obcí, kde má být sídlo další právnické osoby umístěno v budově užívané příspěvkovou organizací obce:
Rozhodující pro souhlas s umístěním sídla je vždy zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí. V případě, že je vlastníkem právnická osoba, musí být souhlas podepsán osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu – typicky statutárním orgánem.
Pokud je škola příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec, pak se na rozpočet a hospodaření této obce samozřejmě vztahuje zák. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (spadá sem i škola, tedy příspěvková organizaci obce).
Podle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předává územní samosprávný celek své příspěvkové organizaci svůj majetek do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. Současně ve zřizovací listině podle § 27 odst. 2 písm. f) vymezí majetková práva, která organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena.
Podle §27 odst. 5 zák.250/2000 sb. příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou. Tedy záleží na tom, co všechno může dle zřizovací listiny dělat škola samostatně, tedy bez předchozího souhlasu zřizovatele. Podívejte se tedy do zřizovací listiny školy a dle ní pak postupujte.
Nejběžnější bývá však verze, kdy školy mohou ve svěřených nemovitostech samostatně uzavírat pouze nájemní smlouvy. Pokud by tomu tak bylo i v případě Vaší školy, pak ve zřizovací listině má pravděpodobně škola uvedeno, že ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel (zde příslušná obec) a organizace je oprávněna taková práva vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
U příspěvkových organizací platí, že příspěvková organizace má majetek, který užívá pouze svěřený, ale stále je jeho vlastníkem zřizovatel, tedy v tomto případě obec. Ve zřizovací listině má každá příspěvková organizace vždy vymezeno jak může s majetkem nakládat, míru a meze oprávnění příspěvkové organizace k nakládání se svěřeným majetkem. Platí, že nelze užít více práv, než mám nebo než mi bylo svěřeno. Je-li tedy ve zřizovací listině školy například uvedeno pouze „nájemní smlouvy “, pak souhlas vlastníka už stojí za mezí stanovenou ve zřizovací listině a jde o ta ostatní práva vlastníka. Ta má vykonávat zřizovatel, resp. zřizovatel to musí jednoduše řečeno dovolit, tzn. vydat předchozí rozhodnutí, že daná příspěvková organizace (zde škola) může dát Vašemu spolku souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku.
Tedy podívejte se do zřizovací listiny školy, pak se domluvte s ředitelstvím školy a dle situace pak požádejte zřizovatele školy o udělení souhlasu vlastníka objektu s umístěním sídla spolku v budově školy. O souhlas žádá spolek, ředitelství školy se k žádosti vyjadřuje, udělení souhlasu musí projednat a schválit příslušný orgán obce, což je většinou rada obce.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den, jsme spolek, který působí zejména v oblasti školení a workshopů. Já jako předseda školení organizuji, účastníci nám platí účastnické poplatky a lektorům vyplácím odměnu za jejich práci (výdajový doklad za lektorskou činnost). V případě, že lektoruji já, je možné, abych vyplatila odměnu sama sobě? (Jsem OSVČ.) Mohu tedy já jako předseda spolku vyplatit odměnu za lektorování sobě jako OSVČ? Nekoliduje to nějak? Děkuji.
22. 7. 2016
Dobrý den.
za lektorování si můžete vyplatit odměnu, ale mělo by to být odděleno od výkonu funkce statutárního orgánu.
Na výkon funkce statutárního orgánu spolku se obecně doporučuje např. smlouva o výkonu funkce. Statutární orgán by totiž neměl vykonávat funkci v pracovněprávním vztahu, může vykonávat funkci předsedy spolku i bez smlouvy pouze na základě volby či jmenování do funkce.
Pokud chce statutární orgán spolku nebo jeho člen pro spolek třeba lektorovat, sbormistrovat nebo učit, pak na tuto činnost teoreticky může uzavřít smlouvu v režimu zákoníku práce, např. DPP. Tedy například předseda může pro spolek vykonávat činnost, která stojí mimo výkon funkce statutárního orgánu, avšak v pracovněprávním vztahu, např. na základě DPP či DPP. Pokud jste OSVČ, pak by bylo asi nejlepší uzavřít se spolkem smlouvu podle § 1746 odst.2 zák. 89/2012 sb., občanského zákoníku, v platném znění a nazvat ji kupříkladu „Smlouva o poskytování lektorské činnosti“. Bylo by vhodné, aby uzavření takové smlouvy se statutárním orgánem, kdy statutár bude lektorovat a spolek mu za to bude platit, předem schválil nejvyšší orgán spolku. Předejde se tak možným sporům ve spolku.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den, je problém dle zákonů, pokud členové spolku nakoupí materiál nebo služby pro spolek ze svých osobních financí, které nejsou zaneseny v účetnictví spolku, aby nebyl ptoblém s finančním úřadem, popř. jinými institucemi státu? Jedná se o poplatky za poštovné, kopírování dokumentů, nákup sešitů pro spolek apod. Děkuji a přeji hezký den
20. 7. 2016
Dobrý den,
předpokládám, že Vám jde o to, abyste nenarazili v oblasti daní.
Pokud jde o malé položky a členové nebudou nárokovat jejich proplacení spolkem, pak nevidím z hlediska daní problém. Nebo by šlo teoreticky pojmout nákup lepidel, poštovného či papírů členem jako členský příspěvek – a členské příspěvky přijaté spolkem, jsou od daně osvobozeny.
Zákon spolkům nezakazuje přijímat členské příspěvky v „naturáliích“.
Od daně je osvobozeno také bezúplatné nabytí majetku obecně prospěšným poplatníkem, bude-li tento majetek využit pro jeho (v zákoně vymezenou) veřejně prospěšnou činnost, nebo pro kapitálové dovybavení poplatníka. Pro úplnost uvádím, že daň darovací je od roku 2014 zrušena. Dar — tedy bezúplatné nabytí se zdaňuje daní z příjmů.
Podotýkám však, že nejsem daňový poradce, v podrobnostech tedy doporučuji konzultovat věc s odborníkem na daňovou problematiku.
Pokud něco (malého) spolku člen dá, nikde se to ale nezapíše a nezanese do účetnictví a člen nebude nic nárokovat, pak nevidím mechanismus, jak by se stát mohl dozvědět, že člen koupil třeba to lepidlo a použil ho pro činnost spolku.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den. Statutární orgán spolku dlouhodobě nefunguje. Můžeme být nějak finančně postiženi za jednání nefunkčního předsedy? Nemáme ani nahlášenou změnu názvu a další věci. Chystáme odvolání předsedy, ale nesejdeme se dříve jak na podzim. O riziku zrušení spolku soudem už vím, jde mi o možné finanční dopady například pokuty či ručení členů. Děkuji
16. 6. 2016
Dobrý den a děkujeme za dotaz.

Členové spolku neručí za závazky spolku svým majetkem. Trochu jiná je situace členů statutárního orgánu spolku.
Zákon č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících (ZVR) v § 106 odst. 2 totiž stanoví vyvratitelnou domněnku, že člen statutárního orgánu právnické osoby, která neplní povinnosti podle § 105 ZVR, porušuje péči řádného hospodáře. Členové statutárních orgánů spolku mívají významná oprávnění, která řadoví členové nemají, a s takovýmto oprávněními je spojena též zvýšená odpovědnost, například za škodu, kterou statutární orgán spolku svým nedbalým výkonem funkce způsobí. Každopádně takový nefunkční statutární orgán, jaký popisujete, by měl být co nejdříve zbaven funkce.
Na spolek nebo jinou právnickou osobu, která neplní povinnost průběžného uveřejňování povinných skutečností způsobem umožňujícím dálkový přístup (tedy nezveřejňuje v příslušném rejstříku to, co zveřejnit má) se potom může použít § 104 ZVR, ze kterého vyplývá, že soud může za nesplnění povinnosti uložit pořádkovou pokutu. Před uložením pořádkové pokuty ale soud nejprve vyzve zapsanou osobu ke sdělení skutečností nebo předložení listin (viz formulaci „jestliže neuposlechla výzvy rejstříkového soudu“). Teprve po vyzvání a následném neuposlechnutí výzvy může soud uložit pořádkovou pokutu do výše 100.000 Kč.
Teoreticky proto může být spolku uložena pořádková pokuta až do výše 100.000 Kč, pokud nebudete s rejstříkovým soudem vůbec komunikovat a nebudete reagovat ani na výzvu soudu.
Doporučuji proto vyměnit špatného člena statutárního orgánu za někoho spolehlivějšího a reagovat na výzvy rejstříkového soudu.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Vážení, prosím o radu. Jsme rok fungující spolek, blíží se volba nového výboru. V horizontu měsíců však budeme měnit i sídlo spolku. Jaká je, prosím, časová lhůta k ohlášení změn do spolkového rejstříku? Hrozí nějaké sankce z nenahlášení změn? Děkuji
12. 6. 2016
Dobrý den a děkuji za dotaz.

Dle § 11 odst. 2 a 3 zák. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob platí, že návrh na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.
Nesplní-li osoba, která by měla novou skutečnost nebo změnu nechat zapsat, svou povinnost podat návrh na zápis do 15 dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh na zápis podat každý, kdo na něm doloží právní zájem a k návrhu na zápis přiloží listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku. Tedy jména nových členů výboru byste měli, dle výše uvedeného, nechat zapsat co nejrychleji, abyste v rejstříku neměli zastaralé a nepravdivé údaje. Pokud budete se zveřejněním (zapsáním) jmen nových členů výboru otálet, tak největší problém vidím v tom, že budete uvádět v omyl třetí osoby.
Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.
Tedy pokud bude někdo chtít jednat s panem Novákem, jakožto členem vašeho výboru uvedeným ve spolkovém rejstříku, tak Vy nemůžete namítat, že novým členem výboru je pan Kos, pokud jste pana Kose sice zvolili, ale nenechali zapsat. Také by Vás soud mohl teoreticky sám vyzvat k aktualizaci údajů o spolku, pokud zjistí, že máte v rejstříku zastaralé údaje.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Při plnění usnesení VČS z.s. o „rozpuštění spolku“ jsme i zjistili, že vstup do likvidace se má zveřejnit v OBCHODNÍM VĚSTNÍKU. Zveřejnění je údajně i pro neziskovky zpoplatněno ( prý 2000,- Kč). Lze žádat o prominutí, a koho? My jako spolek peníze nemáme, příspěvky jsme nevybírali, na akcích jsme vstupné nevybírali, případné výdaje jsme hradili „ze svého“.
10. 6. 2016
Dobrý den a děkuji za dotaz.

Myslím si (a kladu přitom velký důraz na slovo „myslím si“) následující:
Od roku 2007 spravuje obchodní věstník Ministerstvo vnitra. Dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, § 8 odst. 3 platí, že v rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání. Šlo by tedy požádat Ministerstvo vnitra o upuštění od vybírání poplatku. Mohl by ovšem vzniknout problém, protože poplatek v sazebníku není a proto jej není kam podřadit. Na celou záležitost by rovněž velmi teoreticky šlo vztáhnout zákon 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Dle §11 tohoto zákona se od oplatku osvobozují řízení ve věcech zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a jejich pobočné organizaci, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jejich změny.

Domnívám se ale, že na obchodní věstník nejde vztáhnout ani zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích ani zákon 549/1991Sb., o soudních poplatcích, neboť se nejedná ani o soudní ani o správní poplatek. Nicméně zkuste požádat Ministerstvo vnitra o prominutí poplatku – za to nic nedáte.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den , jak postupovat pokud 1/ Statutární zástupce spolku dal zapsat Stanovy s novým sídlem spolku a novým jménem spolku, pokud sídlo bylo na Členském shromáždění odsouhlaseno, ale název nikoli ? 2/ Rada a Statutární zástupce nerespektují rozhodnutí Členského shromáždění? 3/ Statutární zástupce nedal zapsat do rejstříku účetní uzávěrku ? DĚKUJI za odpověď
9. 6. 2016
Dobrý den a děkujeme za dotaz.
Dle § 159 zák.89/2012 Sb., občanského zákoníku platí, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu právnické osoby – tedy i spolku – zavazuje se ji vykonávat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky, jedná nedbale.
Pokud statutární orgán spolku nerespektuje rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku, ač by dle stanov respektovat měl, pak lze říci, že nevykonává funkci s patřičnou péčí a loajalitou. Pokud by svým jednáním způsobil spolku škodu, může spolek po nedbalém statutárovi žádat náhradu škody. Další záleží na obsahu Vašich stanov. Předpokládám, že členská schůze může špatně fungujícího člena statutárního orgánu např. odvolat.
Co se týče zápisu změny názvu spolku a změny sídla spolku do spolkového rejstříku: Dle zák. 304/2013 Sb. platí, že návrh na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti a dále, že nesplní-li osoba povinná podat návrh na zápis (zde statutární orgán) povinnost podat návrh na zápis do 15 dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh na zápis podat každý, kdo na něm doloží právní zájem a k návrhu na zápis přiloží listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku. Myslím si,že byste se mohla obrátit na rejstříkový soud i s tím, že jedna ze zapisovaných skutečností nenastala, protože nebyla řádně schválena.
Co se týče účetní závěrky: upozorněte a to např. písemně statutární orgán na fakt, že účetní závěrku musíte zveřejnit. Podle § 21a zák. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví platí, že z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 jsou povinny zveřejnit účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a výroční zprávu, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, ty, které se zapisují do rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Dle komentáře ke znění zákona z roku 2016 je rejstříkem míněn jakýkoli rejstřík, tedy i rejstřík spolkový. Doporučuji Vám upozornit nedbalého statutára, že nesplnění výše uvedené povinnosti může být pokutováno.
Pokud Vám statutární orgán nedopřeje sluchu, můžete se obrátit na soud. Na druhou stranu pokud soud zjistí, že například máte (spolek má) v rejstříku neúplné údaje nebo že nesplnil, nějakou zákonem danou povinnost, sám spolek vyzve k nápravě.
Nicméně pokud váš statutární orgán funguje, tak jak popisujete, možná by bylo na místě svolat nejvyšší orgán spolku a pokusit se stávajícího člena statutárního orgánu odvolat a nahradit jej někým schopnějším. Zde je však velmi důležité, co máte uvedeno ve spolkových stanovách. Dle občanského zákoníku platí, že statutární orgán spolku by měl svolat zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. To ovšem platí jen tehdy, neurčí li vaše stanovy něco jiného.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Dobrý den, jsme městská knihovna, příspěvková organizace Města Český Brod. Naše daňová poradkyně nás dnes upozornila, že podle novely zákona o účetnictví jsme možná povinni uložit naši účetní závěrku do veřejného rejstříku. Kromě evidence knihoven nejsme zapsáni v obchodním rejstříku ani jiném veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. Prosíme o sdělení, zda skutečně máme tuto povinnost. Děkujeme za odpověď.
23. 5. 2016
Dobrý den a děkujeme za dotaz.

Podle § 21a zák. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, platí, že z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 jsou povinny zveřejnit účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a výroční zprávu – vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis – zveřejnit ty, které se zapisují do rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Bohužel i dle komentáře ke znění zákona z roku 2016 je rejstříkem míněn jakýkoli rejstřík, tedy nikoli jen rejstřík obchodní. To bohužel zatíží i například spolky atp.

Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena a v případě účetních jednotek, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, v rozsahu a znění, ve kterém byla ověřena auditorem. Pokud jste tedy např. zapsaný spolek či zapsaný ústav, musíte v příslušném rejstříku zveřejnit účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a výroční zprávu. Jste-li zapsaný spolek, nemusíte zveřejňovat výroční zprávu, jelikož ji nejste povinní vytvářet, ale musíte zveřejnit alespoň přehled o majetku a závazcích.

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin nejpozději v době do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky.
Pokud jste příspěvkovou organizací, pak účetní závěrku, budete muset zveřejnit také, jelikož v § 27 odst. 10 zákona 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se stanoví, že příspěvková organizace se zapisuje do obchodního rejstříku, přičemž návrh na zápis podává zřizovatel. Takže opět jste zapsáni v rejstříku a tudíž musíte zveřejnit účetní závěrku.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Přeji hezký den. Chtěl bych se zeptat, kdo má právo (případně i za jakých okolností) nahlížet do učetnictví spolku. Město, ve kterém máme sídlo, vypsalo dotační program s novými pravidly, kde se nově objevila položka uvádějící, že je příjemce dotace povinen umožnit poskytovateli kontrolu svého účetnictví. Vlastně je už v podmínkách samotné žádosti uvedeno, že je nutné přiložit k ní výkazy účetní závěrky předchozího roku. Údajně má tento požadavek vycházet ze zákona a je prý nutností. O tom ale náš spolek spolu s několika dalšími pochybuje. Dosud jsme do žádosti uváděli jen finanční rozvahu a popis akcí, na které dotaci žádáme, a na konci roku vyúčtování akcí s doklady. Obáváme se, aby spolkům předkládání kompletních učetnictví neuškodilo vzhledem ke specifikům spolkové činnosti vyznačující se určitou nahodilostí (v případě našeho divadelního spolku — někdy je rezerva díky zvýšené poptávce po představení, jindy se rezerva vyčerpá a navíc je nutné investovat do přípravy nové divadelní hry, obnovy techniky,… proto se bojíme, aby v případě příznivé finanční bilance předešlého roku nebyla žádost zamítnuta a my se pak v případě nepříznivého roku nedostali do existenčních potíží). Ptám se tedy vlastně na 3 věci: 1) Zda má město právo vyžadovat kromě vyúčtování akce, na niž byla dotace poskytnuta, i náhled do celého účetnictví spolku. 2 Zda má město právo vyžadovat jako přílohu k žádosti o dotaci výkazy účetní závěrky spolku z předešlého roku. (tedy požadovat informace o účetnictví spolku ještě v době, kdy spolek žádné peníze od města nemá a není vůbec jasné, zda je dostane). 3) Co jsou to vlastně „výkazy účetní závěrky“? Vedeme pouze jednoduché účetnictví, znamená to tedy, že bychom měli k žádosti přikládat tabulku s jednotlivými příjmy/výdaji a zůstatkem? Předem díky za odpověď.
21. 5. 2016
Dobrý den a děkuji za dotaz.
Možná Vás nepotěším, stejně jako mne samotnou vůbec netěší novela zákona o účetnictví a její výklad – tedy výklad, k němuž jsem se aktuálně dobrala – takže si myslím následující (a kladu zde důraz na sloveso myslím si):

Podle § 21a zák. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, platí, že z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 jsou povinny zveřejnit účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a výroční zprávu – vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis – ty, které se zapisují do rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Bohužel i dle komentáře ke znění zákona z roku 2016 rejstříkem je míněn jakýkoli rejstřík, tedy nikoli jen rejstřík obchodní. To bohužel zatíží i například spolky atp. Novela dle mého názoru absolutně nereflektuje specifičnost sektoru kultury a oslabuje rozvoj občanské společnosti. Komplikovanější bude rozvoj regionální kultury a to zejména v malých a odlehlejších regionech.
Po novele zákona o účetnictví je podrobněji upraveno i jednoduché účetnictví a jeho obsah. Problematiku jednoduchého účetnictví upravuje § 13b. Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví vedou účetní knihy, kterými jsou:
• peněžní deník,
• kniha pohledávek a kniha závazků,
• pomocné knihy o ostatních složkách majetku.

Peněžní deník obsahuje alespoň informace o:
• peněžních prostředcích v hotovosti a peněžních prostředcích na účtech zejména v bankách, spořitelních a úvěrních družstvech,
• příjmech a výdajích skutečně přijatých či zaplacených v účetním období,
• průběžných položkách, za které se považují pohyby peněžních prostředků, které nejsou konečným příjmem nebo výdajem.
Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví sestavují přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. Přehledy sestaví účetní jednotka nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období.

Přehledy musí obsahovat:
a) název a sídlo,
b) identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (dále jen „veřejný rejstřík“) informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách,
c) právní formu účetní jednotky, případně informaci o tom, že účetní jednotka je v likvidaci,
d) předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena,
e) rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
f) okamžik sestavení přehledů, tzn. datum, kdy přehledy podepsal statutární orgán účetní jednotky.

Účetní jednotky sestavují přehledy k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy. Přehledy sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období, tzn. k 31. 12. Účetní jednotkou jste Vy jako spolek.

Tedy s ohledem na výše uvedené se domnívám (a podotýkám, že nejsem účetní, takže kladu důraz na slovo domnívám se) :
1. Pokud je tento požadavek v pravidlech dotačního řízení, pak město může požadovat nahlédnutí do účetnictví spolku.
2. S ohledem na výše uvedené změny v zákoně o účetnictví může poskytovatel dotace žádat i účetní závěrku. A pozor: přechodná ustanovení stanovila i spolkům povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní závěrky za účetní období započatá v roce 2014 (a to do 31. 3. 2016: neděste se, rejstříky zatím čekají, je to nová povinnost, byly i problémy s výkladem, ověřila jsem telefonicky na několika rejstříkových soudech…, ale vždycky také záleží, koho tzv. narazíte…), a v r. 2015 (lhůta do 30. 11. 2017).
3. Obsah účetní závěrky stanoví zákon o účetnictví a jeho prováděcí předpisy. V praxi, pokud vedete tzv. jednoduché účetnictví, je to: Přehled o majetku a závazcích a Přehled o příjmech a výdajích. Lapidárně řečeno: uděláte přehled o tom, co na jedné straně vlastníte a máte, a na druhé straně uvedete to, co dlužíte, a také si sepíšete přehled o příjmech a výdajích.
Na Vašem místě bych našla ve svém středu někoho, kdo umí účetnictví a nechala ho toto vše zpracovat.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12